II. DATÇA TEMİZ DENİZ PANELİ

      Yük­se­ko­ku­lumuz  ta­ra­fın­dan Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de 07.05.2019 tarihinde düzenlenen    'II. Datça Temiz Pa­ne­li'ne; Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Gökhan AYAZLAR, Kay­ma­kam Mesut ÇOBAN, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci BİLGİN, yük­sek okul öğ­ren­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tılımlarıyla yapıldı.
    Panelde konuşmacı olarak MSKÜ Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Balık Bi­yo­lo­ğu Prof. Dr. Halit Filiz,  Bod­rum De­niz­ci­lik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Prof. Dr. Tun­cay Ku­le­li  ve Dat­ça­lı pro­fes­yo­nel dal­gıç Ser­dar Bil­gin ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı. Pa­ne­lin mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü ise Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Onur Er­do­ğan ile Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Tuğçe Merve İnak Öz­berk yaptı.

Son Güncelleme Tarihi : 30.05.2019 10:00:04 Okunma Sayısı : 163

Son Haberler
>